Odliczenie podatku mieszkaniowego: pełne instrukcje

 • jeśli kupiłeś dom
 • jeśli nabyłeś działkę znajdującą się pod przejętym budynkiem mieszkalnym lub pod budowę budynku mieszkalnego,
 • jeśli zbudowałeś dom
 • jeśli zapłaciłeś odsetki od pożyczek hipotecznych lub pożyczek otrzymanych w celu refinansowania (ponownego udzielenia pożyczki) takich pożyczek.

Odliczenie nieruchomości na zakup nieruchomości może również obejmować koszty wykończenia i dekoracji, ale można to zrobić tylko wtedy, gdy dokumenty dotyczące nabycia nieruchomości wskazują, że jest ona sprzedawana bez wykończenia.

2. W jaki sposób stosuje się ulgę podatkową przy zakupie nieruchomości?

Po wydaniu ulgi podatkowej na nabycie nieruchomości możesz odzyskać część wcześniej zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Możesz ubiegać się o odliczenie dopiero po zawarciu umowy własności (podpisaniu umowy przeniesienia) i tylko w odniesieniu do okresów podatkowych (lat kalendarzowych) po zakupie domu. Oznacza to, że część podatku dochodowego zapłaconego za lata po zakupie zostanie zwrócona. Nie możesz skorzystać z odliczenia za okresy poprzedzające zakup nieruchomości. Wyjątkiem są emeryci, którzy mogą odroczyć odliczenie do okresów, w których otrzymywali dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale nie dłużej niż trzy lata.

Maksymalna kwota odliczenia nieruchomości przy zakupie nieruchomości wynosi 2 miliony rubli (13% tej kwoty zostanie zwrócone). To znaczy, jeśli na przykład kupiłeś mieszkanie o wartości 3 milionów rubli, możesz zadeklarować tylko 2 miliony rubli do odliczenia. Jeśli zakupiona nieruchomość była warta mniej niż 2 miliony rubli, resztę odliczenia można przenieść na inny zakup.

W przypadku odsetek od pożyczek (pożyczek) maksymalna kwota, do której można zastosować odliczenie podatku, wynosi 3 miliony rubli.

Możesz ubiegać się o oba te odliczenia jednocześnie. W takim przypadku kwota podlegająca zwrotowi po uwzględnieniu odliczenia nie może przekraczać podatków zapłaconych przez ciebie za dany rok. Można jednak odliczyć od kilku lat, składając deklaracje i wnioski o odliczenie za okresy, w których płacono podatek dochodowy.

Nie ma przedawnienia dotyczącego uzyskania odliczenia nieruchomości. Ale możesz to zadeklarować tylko za ostatnie trzy lata (to znaczy część podatków zapłaconych za ostatnie trzy lata zostanie ci zwrócona). Na przykład w 2019 r. Możesz złożyć wniosek o odliczenie za 2018, 2017 i 2016 r. (Jeśli nieruchomość została zakupiona przed 2016 r.).

3. Co może być wliczone w koszt nabycia nieruchomości do odliczenia?

Rzeczywiste wydatki na nową budowę lub zakup budynku mieszkalnego lub udziału w nim, o które można ubiegać się o ulgę od podatku od nieruchomości, mogą obejmować:

 • wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
 • wydatki na zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych,
 • koszty nabycia budynku mieszkalnego lub jego udziału (-ów) w nim, w tym jeśli jego budowa nie zostanie ukończona,
 • wydatki związane z pracami budowlanymi lub usługami (ukończenie budynku mieszkalnego lub udziału w nim, jeśli budowa nie jest ukończona) i dekoracją,
 • wydatki na podłączenie do sieci zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i gaz oraz ścieków lub stworzenie autonomicznych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i gaz oraz ścieków.

Rzeczywiste wydatki na zakup mieszkania, pokoju lub udziału (-ów) mogą obejmować następujące wydatki:

 • wydatki na zakup mieszkania, pokoju lub udziału w nich lub prawa do mieszkania, pokoju lub udziału w nich w domu w budowie,
 • wydatki na zakup materiałów wykończeniowych i prace związane z dekoracją mieszkania, pokoju lub udziałów w nich, a także wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do prac wykończeniowych.

Koszty ukończenia i dekoracji nabytego budynku mieszkalnego lub jego udziału (-ów) lub dekoracji nabytego mieszkania, pokoju lub udziału (-ów) w nim będą podlegały odliczeniu tylko wtedy, gdy umowa przewiduje zakup budynku mieszkalnego, którego budowa nie jest ukończona, mieszkania, pokoje lub udziały (udziały) w nich bez dekoracji.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odliczenia?

Aby ubiegać się o odliczenie nieruchomości przy zakupie mieszkania (domu, gruntu itp.) Za pośrednictwem urzędu skarbowego, potrzebujesz:

 • zaświadczenie od pracodawcy w postaci 2-osobowego podatku dochodowego za okres, o który chcesz ubiegać się o ulgę podatkową,
 • kopia umowy nabycia budynku mieszkalnego lub udziału w nim, dokumenty potwierdzające własność budynku mieszkalnego lub udziału w nim (wyciąg z USRN) (podczas budowy lub nabycia budynku mieszkalnego lub udziału w nim),
 • Kopia umowy zakupu mieszkania, pokoju lub udziału (-ów) w nich oraz dokumenty potwierdzające własność mieszkania, pokoju lub udziału (-ów) w nich (wyciąg z USRN) (przy zakupie mieszkania, pokoju lub udziału (-ów) w nich właściwość)
 • kopia umowy o udział we wspólnej budowie oraz akt przeniesienia lub inny dokument o przekazaniu wspólnego obiektu budowlanego przez dewelopera i jego akceptacja przez uczestnika wspólnej budowy, podpisany przez strony przy nabywaniu praw do wspólnego obiektu budowlanego (mieszkania lub pokoju w budowanym budynku),
 • kopie dokumentów potwierdzających własność działki lub udziałów w niej oraz dokumenty potwierdzające własność budynku mieszkalnego lub udziałów w nim (wyciąg z USRN) (po nabyciu działek lub udziałów w nich) przewidziane na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz działki, na których znajdują się nabyte domy lub ich udział (-y) w nich),
 • kopia aktu urodzenia dziecka (gdy rodzice nabywają nieruchomości będące własnością ich dzieci w wieku poniżej 18 lat),
 • kopia decyzji organu opiekuńczego o ustanowieniu opieki lub opieki (w przypadku gdy powiernicy nabywają nieruchomości będące własnością ich podopiecznych w wieku poniżej 18 lat),
 • kopie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na wykończenie i dekorację (pokwitowania zamówień pokwitowań, wyciągi bankowe z przelewu środków z rachunku kupującego na rachunek sprzedawcy, rachunki i pokwitowania pieniężne, działa na zakup materiałów od osób fizycznych z adresem sprzedawcy i danymi paszportowymi i inne dokumenty), - przy odliczaniu kosztów wykończenia i dekoracji,
 • kopia aktu małżeństwa (przy nabywaniu nieruchomości we wspólnym mieniu),
 • pisemne oświadczenie (umowa) w sprawie zgody stron uczestniczących w transakcji w sprawie podziału wielkości odliczenia podatku od nieruchomości (przy nabywaniu nieruchomości we wspólnej nieruchomości wspólnej),

Jeśli zapłaciłeś pożyczkę:

 • kopia docelowej umowy kredytu lub pożyczki, umowy kredytu hipotecznego zawartej z kredytem lub innymi organizacjami, harmonogramu spłaty pożyczki (pożyczki) i spłaty odsetek za wykorzystanie pożyczonych środków,
 • kopie dokumentów poświadczających wypłatę odsetek od docelowej pożyczki lub umowy pożyczki, umowy kredytu hipotecznego (w przypadku braku lub wypalenia informacji z kwitów pieniężnych, dokumenty takie mogą służyć jako wyciągi z osobistych kont podatnika, zaświadczenie od organizacji, która wydała pożyczkę, o odsetkach zapłaconych za korzystanie z pożyczki).

5. Jak ubiegać się o ulgę podatkową od pracodawcy?

Możesz ubiegać się o odliczenie podatku od pracodawcy, nie czekając na koniec okresu podatkowego (roku kalendarzowego). Ale w tym celu nadal musisz złożyć dokumenty w urzędzie skarbowym, aby potwierdzić swoje prawo do odliczenia.

Wraz z dokumentami potwierdzającymi twoje prawo do odliczenia, musisz złożyć oświadczenie potwierdzające prawo podatnika do otrzymania odliczenia od podatku od nieruchomości do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania.

Możesz przesyłać dokumenty:

 • w osobistej recepcji
 • online, korzystając z usługi „Konto osobiste podatnika” na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej.

W ciągu 30 dni urząd skarbowy musi potwierdzić twoje prawo do odliczenia. Następnie musisz przesłać do pracodawcy:

 • dowód potrącenia,
 • Formularz wniosku o odliczenie podatku.

Pracodawca musi zapewnić ci potrącenie od miesiąca, w którym się o niego ubiegasz. Jeśli potrąca podatek dochodowy od osób fizycznych bez uwzględnienia odliczenia podatkowego, będzie musiał zwrócić Ci kwotę nadmiernie potrąconego podatku. Aby to zrobić, musisz złożyć do działu księgowego wniosek o zwrot nadmiernie potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazując w nim konto bankowe do przekazania nadpłaty. Pracodawca musi przekazać ci nadmiernie potrąconą kwotę w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania twojego wniosku.

6. Jak ubiegać się o odliczenie podatkowe?

Będziesz potrzebował:

 • wypełnij deklarację 3-NDFL (przykład wypełnienia) za okres, za który chcesz dokonać potrącenia,
 • złożyć oświadczenie (próbkę) w sprawie zwrotu nadmiernie zapłaconej kwoty podatku.

Wypełnione oświadczenie, dokumenty wymagane do odliczenia, a także wniosek o zwrot nadmiernie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych należy złożyć w urzędzie skarbowym w miejscu zamieszkania. Można to zrobić:

 • w osobistej recepcji
 • online, korzystając z usługi „Konto osobiste podatnika” na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej.

W ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji i dokumentów uzupełniających Federalna Służba Podatkowa przeprowadzi audyt biurowy i wyśle ​​wiadomość o decyzji. Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja, kwota zapłaconego nadwyżki podatku powinna zostać zwrócona po zakończeniu kontroli dokumentacji (jeśli złożyłeś wniosek o odliczenie wraz z deklaracją) lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jak uzyskać ulgę podatkową za mieszkanie: krótka instrukcja

 1. Sprawdź wszystkie warunki odliczenia. Odliczenie podatku można uzyskać tylko wtedy, gdy wszystkie wymagania są spełnione.
 2. Zrozum niuanse swojej sytuacji. Linki do analizy przypadków szczególnych znajdują się w artykule.
 3. Wybierz metodę uzyskania odliczenia: w urzędzie skarbowym lub u pracodawcy.
 4. Przygotuj dokumenty zgodnie z listą z artykułu: rób kopie i skanuj, trzymaj oryginały pod ręką.
 5. Wypełnij 3-osobowe zeznanie podatkowe lub wniosek o powiadomienie.
 6. Wyślij dokumenty do urzędu skarbowego: osobiście, pocztą lub za pośrednictwem osobistego konta podatnika.
 7. Poczekaj na pieniądze na koncie lub weź zawiadomienie i weź je do pracy.
 8. Śledź resztę odliczenia, aby w przyszłym roku odebrać kolejną część podatku dochodowego od osób fizycznych.

Materiel: co to jest dedukcja

Jeśli pracujesz oficjalnie i zarabiasz, to płacisz podatek od dochodów osobistych. Zazwyczaj jest to 13%. I chociaż twój pracodawca przechowuje i przenosi te pieniądze do budżetu, to płacisz za nie.

Odliczenie podatkowe jest szansą na odzyskanie części podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego z budżetu. Zasada działania jest następująca: państwo uznaje, że część dochodów wydałeś na coś pożytecznego i pozwala ci odliczyć tę kwotę od dochodu podlegającego opodatkowaniu. W rezultacie podstawa opodatkowania zmniejsza się i albo nie musisz płacić podatku przez pewien czas, albo pojawia się nadmiernie zapłacona kwota, która jest zwracana na twoje konto.

Aby otrzymywać odliczenia, musisz być rezydentem podatkowym, płacić podatek dochodowy od osób fizycznych i mieć potwierdzenie, że wydałeś pieniądze na coś, czego potrzebujesz w zależności od stanu: kupiłeś mieszkanie, zapłaciłeś za leczenie lub naukę, przekazałeś na cele charytatywne. Jeśli jesteś indywidualnym przedsiębiorcą w USN, nie płacisz podatku dochodowego od osób fizycznych - istnieje inny podatek dochodowy i nie nadaje się do odliczenia. Jeśli jesteś nierezydentem, nie otrzymasz odliczenia.

Istnieje kilka rodzajów potrąceń. Na przykład istnieją usługi społeczne, nieruchomości, profesjonalne, standardowe i inwestycyjne. Kupując mieszkanie, masz prawo do odliczenia nieruchomości. Reguły mające zastosowanie do odliczeń podatkowych przy zakupie nieruchomości nie działają w przypadku innych rodzajów.

Oprócz zwrotu podatku dochodowego przy zakupie mieszkania jest zwrot pieniędzy na sprzedaż - to kolejny, nie mylić. Nie zastępują się ani nie anulują.

Jeśli chodzi o odliczenia, stosowane są dwa pojęcia: kwota odliczenia i kwota podatku do zwrotu. Kwota odliczenia to kwota, o jaką państwo pozwala zmniejszyć dochód przy zakupie mieszkania. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych do zwrotu - ile pieniędzy faktycznie zostanie zwróconych z budżetu. W uproszczeniu kwota zwrotu wynosi 13% kwoty odliczenia.

Kiedy powstaje prawo do odliczenia przy zakupie mieszkania

Odliczenia można dokonać tylko wtedy, gdy spełnionych jest kilka warunków.

Jesteś rezydentem podatkowym Federacji Rosyjskiej. Przez cały rok mieszkasz w Rosji przez co najmniej 183 dni kalendarzowych.

Zapłaciłeś za mieszkanie i możesz to potwierdzić za pomocą dokumentów. Płatność może być pełna lub częściowa, ale musi być konieczna: kwota odliczenia zależy od faktycznych wydatków. Nie możesz otrzymać odliczenia za odziedziczone lub oddane mieszkanie, ponieważ nic nie wydałeś, co oznacza, że ​​nie zmniejszyłeś podstawy opodatkowania. Uczestnicy hipoteki wojskowej również nie mogą korzystać z odliczenia na wspólnej podstawie, ponieważ państwo daje im część kwoty za mieszkanie.

Istnieją dokumenty tytułowe. W przypadku nowego budynku może to być akt przyjęcia mieszkania. Umowa akcji nie zadziała, nawet jeśli zapłaciłeś pełną kwotę, będziesz musiał poczekać, aż mieszkanie zostanie wynajęte.

W przypadku mieszkań wtórnych własność należy potwierdzić certyfikatem lub wyciągiem z USRN. Dokumenty dotyczące mieszkania należy wykonać na tobie lub współmałżonku. Mieszkanie mamy nie nadaje się do odliczenia, nawet jeśli faktycznie jest twoje i zapłaciłeś za to.

Sprzedawca nie jest twoim bliskim krewnym. Kupując mieszkanie od współzależnych osób, nie dokonają potrąceń. Możesz kupić mieszkanie od mamy lub siostry, ale nie możesz uzyskać odliczenia za taką umowę. Nawet jeśli uczciwie oddałeś mamie pieniądze na mieszkanie, na pewno odmówią odliczenia. Uczciwość tu nie pomoże - zostało to już zweryfikowane w Sądzie Najwyższym.

Nie można ukryć zakupu przed osobami współzależnymi: organ podatkowy sprawdzi związek na wspólnych zasadach. Jeśli istnieje współzależność nie między krewnymi, ale z innych powodów, rozwiążą ją i zażądają zwrotu pieniędzy.

Dla teściowej podatkowej - to nie jest mama. Więc nie ma potrąceń za umowę z mamą, ale możesz uzyskać umowę dla teściowej. Nie możesz kupić mieszkania na potrącenie od swojego brata, ale możesz to zrobić od brata swojej żony. Więc pomyśl sam.

Związane mogą być nie tylko bliscy krewni, ale także inne osoby, które mogą wpłynąć na warunki i wynik transakcji. Na przykład żona lub ojciec wspólnego dziecka. Ale to teoretycznie - podatek wciąż musi to udowodnić.

Możesz ubiegać się o zwrot podatku przy zakupie mieszkania od syna syna matki.

Nie wykorzystałeś wcześniej swojego odliczenia. Odliczenie nieruchomości przy zakupie mieszkania ma limit, a każda osoba otrzymuje jedną na całe życie. Nie można zastosować wielokrotnego odliczenia ponad limit. Jeśli po złożeniu zwrotu podatku przy zakupie mieszkania nie masz salda odliczenia - to wszystko, nie możesz czytać dalej.

Mieszkanie w Rosji. Nie ma nic do dodania.

Dokumenty ubiegające się o odliczenie mieszkania

Wszystkie dokumenty można dostarczyć w kopiach, sam podatek sprawdzi je w bazach danych. Jeśli masz pytania, zostaniesz poproszony o oryginały - zadzwonią i zabiorą cię. Ale zdarza się to rzadko - zwykle jest wystarczająca liczba skanów wysłanych za pośrednictwem twojego konta osobistego lub kopii złożonych w deklaracji.

Lista dokumentów do odliczenia:

 1. Kopia certyfikatu własności lub wyciąg z USRN.
 2. Kopia umowy nabycia nieruchomości i ustawy o jej przekazaniu.
 3. Dokumenty płatnicze (pokwitowania dla poleceń kredytowych, wyciągi bankowe z przelewem na konto sprzedawcy, pokwitowanie, towar i czeki gotówkowe).
 4. Certyfikat 2-PIT, jeśli składasz deklarację.
 5. Wniosek o podział odliczeń między małżonkami, jeśli kupiłeś mieszkanie w małżeństwie.

Jakie dokumenty potwierdzają wydatki

Odliczenie nie zostanie przyznane, jeśli nie potwierdzisz, że wydałeś pieniądze na mieszkanie. A ponieważ rachunki pieniężne zwykle nie są nokautowane w mieszkaniu, będziesz musiał dodatkowo zadbać o niezbędne dokumenty.

Kod podatkowy wymienia kilka opcji potwierdzania: paragon, paragony, płatności z banku. Ta lista jest otwarta - możesz podać inne dokumenty.

W przypadku dokumentów płatniczych istnieje kilka niuansów, o których ani agent nieruchomości, ani inspektor podatkowy nie powie Ci. Zwykle pojawiają się podczas dokonywania dedukcji - wtedy jest już za późno, aby coś naprawić.

Paragon Płatność można potwierdzić paragonem - zwykłym, niepotwierdzonym przez notariusza. Najważniejsze, że zawiera wszystkie informacje o mieszkaniu i sprzedającym, jego podpisie, kwocie i dacie przelewu pieniędzy. Paragon musi być napisany ręcznie: jeśli pośrednik daje ci wydruk na komputerze, lepiej odmówić i poprosić sprzedawcę o napisanie osobiście. Jest to ważne nie tylko dla odliczenia.

Umowa Możesz potwierdzić płatność odliczenia w drodze umowy, jeśli zawiera ona klauzulę, że sprzedawca otrzymał pieniądze. Umowa musi być poświadczona przez notariusza - jest to również potwierdzenie zapłaty. Paragon nie jest wymagany.

Ministerstwo Finansów nie sprzeciwia się potwierdzaniu wydatków, które nie są nawet poświadczone notarialnie. Wystarczy wskazać w nim, że obliczenia dla mieszkania są wykonane w całości, kupujący został przeniesiony, a sprzedawca otrzymał pełną kwotę.

Ale lepiej jest wziąć rachunek. Nie jest to odliczenie: Sąd Najwyższy uważa, że ​​wzmianka o ugodzie w umowie nie potwierdza faktu zapłaty. Sprzedawca będzie mógł odzyskać mieszkanie lub poprosić o pieniądze ponownie.

Dokumenty bankowe. Do potwierdzenia płatności za pośrednictwem banku odpowiednie są paragony i wyciągi bankowe. List informacyjny z banku nie będzie działać. Zachowaj rachunki i rachunki.

Kiedy złożyć wniosek

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi podatkowej przy zakupie mieszkania należy złożyć wraz z deklaracją lub wnioskiem. Jeśli prześlesz deklarację na swoje konto, możesz tam załączyć pliki. Jeśli przyniesiesz go osobiście lub wyślesz pocztą, możesz wykonać zwykłe kopie na kserokopiarce. Zostaną one sprawdzone przez urząd skarbowy.

Przed wysłaniem dokumentów za pośrednictwem konta osobistego należy je przetworzyć w taki sposób, aby osiągnąć limit głośności. Zwykłe zdjęcia umów i kontroli przez telefon mogą zajmować zbyt dużo miejsca Lista wszystkich dokumentów będzie widoczna na Twoim koncie po wysłaniu deklaracji

Do weryfikacji odpowiednie są kopie. Jeśli podatek chce zweryfikować informacje, będzie składać wnioski za pośrednictwem swoich kanałów: do Rosreestr, urzędu stanu cywilnego, notariuszy lub funduszu emerytalnego.

Jeśli w oryginale potrzebne są jakieś dokumenty lub coś jest za mało, inspektor może zadzwonić i poprosić o ich dostarczenie. Dlatego deklaracja powinna wskazywać prawdziwy numer telefonu do komunikacji, a oryginały powinny być pod ręką.

Ile razy mogę uzyskać ulgę podatkową przy zakupie mieszkania

Ulgę podatkową na zakup mieszkania można otrzymać tylko raz. Oznacza to, że każda osoba będzie mogła zwrócić maksymalnie 260 tys. Podatku dochodowego od osób fizycznych przy zakupie domu, z wyłączeniem odsetek od kredytu hipotecznego - czyli 13% z 2 milionów rubli.

Jeśli mieszkanie kosztuje mniej niż 2 miliony rubli, możesz zwrócić 13% rzeczywistych kosztów. Jeśli nieruchomość jest droższa, odliczenie będzie równe maksymalnej możliwej kwocie - 2 miliony rubli, a podatek do zwrotu wyniesie 260 tysięcy rubli.

Ale saldo odliczenia przy zakupie mieszkania na jakiś czas można przenieść na inne przedmioty.

Saldo odliczenia możesz przenieść na inne przedmioty tylko przy zakupie mieszkania. Przy oprocentowaniu kredytu hipotecznego to nie działa - ta dedukcja dotyczy tylko jednego przedmiotu.

Kwota odliczenia przy zakupie mieszkania

Odliczenie przy zakupie mieszkania jest sumą twoich wydatków. Ale państwo nie jest gotowe na zwrot 13% jakiejkolwiek kwoty na mieszkanie, dlatego wyznaczyło limit: od 2008 r. - 2 miliony rubli na osobę.

Limit odliczenia nieruchomości oznacza, że ​​niezależnie od regionu i rzeczywistej wartości mieszkania, jedna osoba może otrzymać maksymalnie 13% z 2 milionów rubli - czyli 260 tys.

Co to jest odliczenie podatkowe?

Każdy, kto uważa, że ​​odliczenie majątku - dar od państwa „za biedę” - jest w błędzie. Jest to raczej zwrot podatków lub odmowa ich pobrania przez określony czas. Większość ludzi to uczciwi podatnicy, którzy regularnie otrzymują mniej niż 13% swoich zarobków. To z podatku dochodowego można tymczasowo „pozbyć się”, nabywając własność mieszkaniową. Można to zrobić tylko raz, zgodnie z przepisami o odliczeniu podatku. Zgodnie z koncepcją rządzących, taka korzyść ma na celu stymulowanie obywateli do poprawy warunków życia.

Kwota, którą właściciel mieszkania może otrzymać od państwa, wynosi od 1 do 2,6 miliona rubli, w zależności od kosztów mieszkania i kwoty podatków wpłacanych do budżetu. Państwo jest gotowe zwrócić obywatelowi 13% funduszy z maksymalnej kwoty 2 milionów rubli.

Oczywiście mieszkanie w wielu przypadkach jest znacznie droższe. Odliczenie podatku jest jednak zwracane tylko z 2 milionów, jeżeli transakcja została zakończona po 2008 roku. Jeśli wcześniej - 13% jest obliczane z maksymalnie 1 miliona.

W sumie, jeśli masz „białe wynagrodzenie” z regularnymi wpłatami podatku dochodowego do budżetu, to odliczenie podatku pozwoli ci odzyskać te 13% na koniec roku. Jeśli w ogóle nie płacisz podatków lub podatki są bardzo małe z uwagi na wynagrodzenie wydane „w kopercie”, wówczas nie będziesz w stanie skorzystać z odliczenia przy zakupie domu, w przeciwnym razie kwota będzie niewielka.

Przykład obliczenia odliczenia i podatku dochodowego od osób fizycznych dla zwrotu na osobę

Koszt mieszkaniaKwota odliczeniaZwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
1 500 000 Р1 500 000 Р195 000 Р
2 000 000 R.2 000 000 R.260 000 R.
3 000 000 R.2 000 000 R.260 000 R.
5 000 000 R.2 000 000 R.260 000 R.

Przenieś resztę do innych obiektów. Do 2014 r. Limit odliczenia nieruchomości był związany nie tylko z podatnikiem, ale także z nieruchomością. Dano mu raz w życiu i tylko na jedno mieszkanie. Gdyby mieszkanie było warte mniej niż 2 miliony rubli, reszty odliczenia nie można by przenieść na inny przedmiot - pieniądze te „wypaliły się”, a 13% niewykorzystanej kwoty nigdy nie byłoby możliwe.

Na przykład w 2013 r. Kupiłeś mieszkanie za 1,5 miliona rubli. Złożyli wniosek o potrącenie kwoty rzeczywistych wydatków i otrzymali 13% tej kwoty w pieniądzu - łącznie 195 tysięcy rubli. Nie wykorzystałeś całego limitu odliczenia - do 2 milionów wciąż było jeszcze 500 tysięcy rubli. Ale 65 tysięcy rubli podatku nie zwrócisz, nawet jeśli w 2018 roku kupisz kolejne mieszkanie. Wykorzystane jest prawo do odliczenia, salda nie można przenieść. Chociaż zasady uległy zmianie, nie dotyczą one osób, które skorzystały z prawa do odliczenia do 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. Limit potrącenia nie jest powiązany z obiektem, a saldo można przenieść na inne obiekty.

Jeśli w 2015 r. Kupiłeś mieszkanie za 1,5 mln rubli i zwróciłeś podatek, to kiedy kupisz kolejne mieszkanie w 2018 r., Możesz skorzystać z salda odliczenia i wziąć kolejne 65 tys. Od państwa.

Limit i warunki odliczenia są ustalane na podstawie roku, w którym powstało prawo do odliczenia. Nie za okres, w którym zapłaciłeś za mieszkanie w nowym budynku lub złożyłeś oświadczenie, ale kiedy otrzymałeś akt lub świadectwo własności.

Na przykład w 2007 r. Limit odliczenia wynosił 1 milion rubli. Jeśli prawo do odliczenia powstało w 2007 roku i zadeklarowałeś je dopiero w 2018 roku, zwrócisz maksymalnie 130 tysięcy, nawet przy cenie mieszkania wynoszącej 2 miliony lub więcej. Zwiększenie limitu odliczenia w 2008 r. Nie dotyczy Ciebie.

Nie musisz jednak stosować odliczenia dla tego konkretnego mieszkania. Nie możesz go jeszcze zadeklarować, kupić inne mieszkanie (nawet sprzedając poprzednie), a następnie skorzystać z prawa do odliczenia - ze zwiększonymi limitami i możliwością przeniesienia reszty na inne przedmioty. Jeśli podatek został już Ci zwrócony, nie możesz odmówić odliczenia i żądać go w innym mieszkaniu w większej kwocie.

Przeniesienie salda na następny rok. Aby skorzystać z całej odliczenia za rok, musisz zarobić około 170 tysięcy rubli miesięcznie. Wtedy roczny dochód przekroczy 2 miliony i będziesz mógł natychmiast odebrać maksymalną możliwą kwotę podatku - 260 tysięcy. Ale nie jest tak w przypadku wszystkich, więc wykorzystanie całego odliczenia w ciągu roku zwykle nie działa.

Pozostała część odliczenia może zostać przeniesiona na kolejne lata, dopóki pełna kwota zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie zwrócona podatnikowi.

Na przykład, jeśli mieszkanie kosztuje 2 miliony rubli, a dochód - 1 milion rubli rocznie, odliczenie potrwa dwa lata. A jeśli przy tej samej cenie mieszkania roczny dochód wynosi 500 tysięcy rubli, wówczas podatek dochodowy od osób fizycznych będzie musiał zostać zwrócony w ciągu czterech lat. Możesz rozciągnąć odliczenie na dowolny okres, który ci się podoba, dopóki państwo nie zwróci 13% całkowitego kosztu mieszkania.

Odliczenie natychmiast przez 4 lata dla emerytów i rencistów. Jeśli kupisz mieszkanie na emeryturze, możesz zwrócić podatek za rok, w którym kupiłeś mieszkanie, i jeszcze trzy lata wcześniej. W rzeczywistości emeryt zwraca podatek dochodowy od osób fizycznych natychmiast po czterech latach - nikt inny nie ma takich przywilejów. Możesz złożyć cztery deklaracje i od razu uzyskać dużo pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy emeryt pracuje, czy nie. Uzyskaj emeryturę - weź podatek dochodowy od osób fizycznych za cztery lata jednocześnie.

Ta norma jest potrzebna, aby emeryt otrzymywał więcej pieniędzy, a jednocześnie dochód podlegający opodatkowaniu. Lub może zwrócić podatek na dłuższy okres - oszczędzając na mieszkanie. Kiedy otrzyma tylko emeryturę, przestanie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych i nie będzie w stanie nic wziąć z budżetu.

Dla kogo przeznaczone jest odliczenie podatkowe i dla kogo?

Ulgi podatkowe na zakup mieszkania są dostępne dla obywateli, którzy regularnie płacą podatki.

Państwo jest gotowe zwrócić podatek przy zakupie nieruchomości mieszkańcom Federacji Rosyjskiej, którzy otrzymują regularne dochody i płacą podatki.

Odliczenia nieruchomości można uzyskać przy zakupie domu zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. „Offset” oznacza każdą nieruchomość: budynek mieszkalny, mieszkanie, pokój, domek, domek ogrodowy, ziemię, a także udział dowolnej nieruchomości. Państwo może również zrekompensować część procentowej spłaty kredytu hipotecznego i koszty wykończenia lokalu.

Gdy zakupiona nieruchomość jest realizowana przez kilku właścicieli, ulga podatkowa jest dzielona na wszystkie według ich udziałów. Na przykład, jeśli małżonkowie posiadają mieszkania 50/50, wówczas kwota odliczenia zostanie podzielona między nich na pół. Możesz także napisać oświadczenie, aby akcje zostały redystrybuowane. Na przykład żona otrzymała 70% kwoty, a mąż 30%. Być może ten schemat obliczeniowy wkrótce będzie już przeszłością. Ministerstwo Finansów proponuje pełne odliczenie podatku dla każdego właściciela udziału w mieszkaniu lub domu. Ale podczas gdy stary schemat obowiązuje, a nowy jest w stanie zawieszenia.

Odliczenie podatkowe nie jest przeznaczone na:

 • Studenci
 • Wojsko
 • Nie rezydenci Federacji Rosyjskiej
 • Sieroty do 24 lat
 • Osoby, które zarabiają na życie rękodziełem

Ponadto państwo może odmówić wypłaty odliczenia majątku w przypadkach, gdy transakcja sprzedaży jest przeprowadzana między współzależnymi osobami (na przykład krewnymi lub szefem i podwładnym), przeprowadzana z uwzględnieniem funduszy kapitału macierzyńskiego lub na koszt pracodawcy.

Sposoby uzyskania ulgi podatkowej przy zakupie mieszkania

Możesz uzyskać ulgę podatkową w miejscu pracy lub za pośrednictwem służby podatkowej

1. W miejscu pracy. Mówiąc bardzo przesadnie, w ciągu roku osoba po prostu otrzymuje oficjalną pensję o 13% wyższą niż przedtem. Przedsiębiorstwa dobrowolnie wypłacają pracownikom rekompensatę, ponieważ sami nie ponoszą dodatkowych kosztów. W celu dokonania odliczenia majątku w miejscu pracy dział księgowości poprosi urząd skarbowy o uchwałę. Aby go uzyskać, musisz udać się do urzędu skarbowego i napisać oświadczenie. Lepiej jest znaleźć tam listę dodatkowych dokumentów. Jeśli dana osoba jest zatrudniona w kilku miejscach jednocześnie, odliczenia udziela tylko jedna firma.

2. Za pośrednictwem urzędu skarbowego. Zwróci już zapłacony podatek dochodowy, jeśli na koniec roku złoży deklarację dochodów i sporządzi oświadczenie. Ważne jest, aby w tym roku wszystkie podatki zostały w pełni opłacone. Usługa rozpatrzy sprawę przez maksymalnie 3 miesiące, po czym, jeśli decyzja będzie pozytywna, skieruje środki na konto wskazane przez obywatela.

Jeśli dana osoba pracuje w kilku miejscach jednocześnie, służba podatkowa przy obliczaniu rekompensaty uwzględnia podatki otrzymane od wszystkich pracodawców. Kwota płatności rośnie.

Po sporządzeniu odliczenia podatkowego właściciel może bezpiecznie sprzedać nieruchomość (jeśli zajdzie taka potrzeba). Po uruchomieniu mechanizm wypłaty środków nie przestanie działać. W końcu sprzedaż mieszkań w żaden sposób nie anuluje faktu jej nabycia.

Możliwe i konieczne jest odliczenie podatku od państwa, dopóki taka możliwość będzie się utrzymywać. Na przykład w Hiszpanii podobny system nie trwał przez rok. Władze szybko ją ograniczyły w ramach pakietu środków antykryzysowych. W Rosji nadal istnieje odliczenie podatkowe, a procedura ta nie wymaga nawet dużej liczby dokumentów. Nie wymieniamy ich konkretnie w tym materiale, ponieważ służby podatkowe mogą zażądać niektórych dokumentów, a niektóre nie. Lista podana w artykule byłaby bardzo przybliżona. Lepiej wyjaśnić listę w urzędzie skarbowym w miejscu rejestracji.

Za jaki okres można zwrócić podatek?

Podatek można zwrócić tylko za trzy lata poprzedzające rok złożenia deklaracji. Ale nie wcześniej niż w roku, w którym pojawiło się prawo do odliczenia. Oto jak to działa.

Przykład z płatnością przed własnością. Nowy budynek został opłacony w 2015 r., A jego tytuł został zarejestrowany dopiero w 2017 r. Prawo do odliczenia pojawiło się w 2017 r. W 2019 r. Właściciel składa deklaracje za 2018 i 2017 r. Podatek dochodowy od osób fizycznych zapłacony w tych i kolejnych latach zostanie mu zwrócony, ale nie zostaną one zwrócone za 2016 r., Ponieważ wówczas nie istniało jeszcze prawo do odliczenia, chociaż były już wydatki.

Przykład z odliczeniem za trzy lata. Jeśli kupiłeś mieszkanie w 2016 r. I jednocześnie zarejestrowałeś prawo własności, ale nigdy nie złożyłeś oświadczenia, w 2019 r. Możesz złożyć trzy oświadczenia: za 2016, 2017 i 2018 r. Podatek zostanie zwrócony za te trzy lata.

Przykład długoterminowego zakupu mieszkania. Zdarza się, że ludzie kupują mieszkanie, ale nic nie wiedzą o odliczeniach. Na przykład kupili mieszkania w 2014 r., Ale dowiedzieli się o odliczeniu dopiero w 2019 r. Następnie możesz złożyć deklarację na lata 2018, 2017 i 2016 - czyli na poprzednie trzy lata. Przez wszystkie lata od daty zakupu mieszkania nie można zadeklarować odliczenia, a podatek zapłacony w 2014 i 2015 r. Również nie zostanie usunięty z budżetu. Ale to nie boli, aby wziąć wszystkie 13% ceny mieszkania - jeśli istnieje równowaga na 2019 r., Można to również zadeklarować przez oświadczenie lub od pracodawcy.

Zdarza się, że pamiętają odliczenie po zaprzestaniu płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Na przykład w roku zakupu mieszkania został opłacony, a po pewnym czasie właściciel zrezygnował lub został przedsiębiorcą w USN - PIT nie płaci. Złożenie deklaracji nie będzie działać, ponieważ nie ma podatku w wysokości 13%. W takim przypadku nadal obowiązuje zasada trzech lat. Jeśli minął już czas zwrotu, nie jest już możliwe składanie deklaracji podatkowych i zwrot podatku przez długie okresy.

Jak uzyskać odliczenie

Aby otrzymać odliczenie nieruchomości, złóż 3-osobowe zeznanie podatkowe w podatku dochodowym lub zawiadomienie o prawie do odliczenia dla swojego pracodawcy.

Jak uzyskać potrącenie z deklaracji. W następnym lub innym roku po zakupie mieszkania musisz przesłać 3-NDFL do zeznania podatkowego. Formularz deklaracji musi odpowiadać rokowi, za który chcesz zwrócić podatek. Formularze się zmieniają, więc musisz to zrobić. Chociaż formalnie niepoprawny formularz nie jest powodem do odmowy odliczenia, mogą istnieć inne wiersze, kody, a nawet struktura wydatków.

Prawidłowy formularz zwrotu podatku dochodowego od 3 osób można znaleźć na stronie nalog.ru. Istnieje również program wypełniania deklaracji. Paczkę dokumentów można przesłać za pośrednictwem osobistego konta podatnika. Nigdzie nie musisz jechać. Podatek sprawdzi deklarację przez okres do trzech miesięcy, a następnie zwróci podatek na konto.

Aby wypełnić deklarację, musisz pobrać program na odpowiedni rok. Jeśli złożysz deklarację na 2016 r., Formularz powinien być na 2016 r

Deklaracja nie może zostać złożona w tym samym roku, w którym kupiłeś mieszkanie - tylko w następujących okresach.Jeśli kupisz mieszkanie w kwietniu 2018 roku i zdecydujesz się na zwrot podatku dochodowego od deklaracji, otrzymasz go dopiero po roku. Przez cały ten czas 13% będzie odejmowane od wynagrodzenia i przenoszone do budżetu.

Odliczenie może być złożone tylko w dowolnym dniu: nie ma ograniczeń czasowych na rok. Ale jeśli deklarowany jest dochód, musisz zgłosić się do 30 kwietnia przyszłego roku. Nie można złożyć kilku deklaracji w tym samym okresie: każda kolejna zostanie uznana za wyjaśnioną i anuluje poprzednią.

Jak dokonać potrącenia od pracodawcy. Aby zwrócić podatek dochodowy od osób fizycznych przy zakupie mieszkania, nie trzeba czekać na następny rok. Nie możesz od razu zapłacić podatku i otrzymać podwyżki. Aby to zrobić, musisz otrzymać powiadomienie o potrąceniu.

Prześlij do wniosku podatkowego - formularz znajduje się na koncie osobistym podatnika, wszystko jest wypełniane elektronicznie. Dołącz kopie dokumentów i podpisz je elektronicznym podpisem cyfrowym. Klucz podpisu jest generowany bezpośrednio na koncie.

Podatek powiadomi Cię w ciągu miesiąca - weź go do pracy i natychmiast przestań płacić podatek. Nie musisz czekać rok i wypełnić niezrozumiałe arkusze w deklaracji: nie musisz przesyłać 3-NDFL.

Wniosek o potwierdzenie prawa do odliczenia znajduje się w sekcji „Sytuacje życiowe”

Oprócz tego, że nie będą pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych, muszą również zwrócić całą potrąconą kwotę od początku roku. Jeśli kupisz mieszkanie we wrześniu 2018 r. I otrzymasz powiadomienie o prawie do odliczenia, otrzymasz zwrot całego podatku dochodowego od osób fizycznych, który był potrącany przez dziewięć miesięcy - od stycznia.

Jeśli masz kilku pracodawców, możesz wziąć kilka powiadomień i nie płacić podatku wszędzie. Ważne jest jednak, aby umowa o pracę została zawarta z każdym pracodawcą. W prawie cywilnym zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie możliwy - konieczne będzie złożenie deklaracji.

Zawiadomienie o odliczeniu jest ważne do końca roku. Następnie musisz zdobyć nowy. Jeśli miejsce pracy zmieni się w ciągu roku, musisz również ponownie wysłać powiadomienie. Ale nadal jest to łatwiejsze i szybsze niż w przypadku deklaracji. Za drugim razem nie musisz przesyłać kopii dokumentów potwierdzających.

Jak ubiegać się o zwrot podatku przy składaniu wniosku o odliczenie

Gdy inspekcja podatkowa sprawdzi deklarację i potwierdzi prawo do odliczenia, nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych pojawi się na koncie osobistym podatnika. Oznacza to, że budżet jest ci winien pieniądze: można je zwrócić.

Zwroty podatku dokonywane są na życzenie. Z tym dokumentem podatnik niejako mówi: „Mam nadpłatę, zwróć ją na moje konto w takim i takim banku”. A podatek zwraca pieniądze.

Istnieją dwa sposoby wypełnienia wniosku o zwrot podatku.

Poprzez formularz na swoim koncie. W sekcji „Moje podatki” znajduje się blok „Nadpłata”. A w nim - przycisk „Zamów”. Pojawia się, gdy na koncie osobistym znajduje się podatek do zwrotu. Aplikację tworzy się poprzez kliknięcie tego przycisku.

Jeśli klikniesz pomarańczowy przycisk, pojawią się pola z danymi banku. Inne dane zostaną wypełnione automatycznie

We wniosku musisz podać dane konta do zwrotu podatku. Następnie podpisz hasło i wyślij je do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Wiadomości potwierdzą, że wniosek został wysłany i przyjęty do rozpatrzenia

Na formularzu. Istnieje zatwierdzony formularz wniosku o zwrot podatku. Można go wypełnić ręcznie i dostarczyć do urzędu skarbowego lub zeskanować i dołączyć do deklaracji elektronicznej. Od 2021 r. Wniosek będzie częścią deklaracji, ale na razie składa się go osobno.

Podatek od wniosku należy zwrócić w ciągu 30 dni od jego złożenia. Ale ten termin zacznie się liczyć dopiero po zakończeniu audytu. Czasami na koncie pojawia się komunikat o nadpłatie przed końcem czeku. W takim przypadku możesz już złożyć wniosek. Jest to jednak pewna niespójność, którą obserwowano bardzo często w 2019 r .: nie warto czekać na zwrot podatku miesiąc po złożeniu deklaracji. Dopóki nie pojawi się komunikat o zakończeniu weryfikacji, aplikacja nie otrzyma postępu.

Przykład wypełnionego wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych xls, 522 KB

Kto może ubiegać się o odliczenie

Aby pojawiło się prawo do odliczenia podatku od nieruchomości przy zakupie mieszkania (tak zwany proces zwrotu podatku), przyszły przybysz musi:

 1. Być rezydentem podatkowym Federacji Rosyjskiej.
 2. Podatki urzędowe opodatkowane według stawki 13%.
 3. Kupuj lub buduj mieszkania w Federacji Rosyjskiej.
 4. Aby kupić lub zbudować mieszkanie, a także budynek mieszkalny, używaj wyłącznie własnych środków. Pożyczki na te cele odnoszą się również do zasobów własnych, jeżeli kapitał macierzyński i inna pomoc państwa nie zostały wykorzystane na ich spłatę. Sponsoring, pomoc charytatywna, a także pomoc korporacyjna od pracodawcy również nie są uważane za środki własne i nie są uwzględniane przy odliczaniu nieruchomości. Uzyskanie mieszkania w drodze dziedziczenia lub w drodze prywatyzacji nie daje prawa do odliczenia podatku.
 5. Sprzedawca nabywanej nieruchomości nie powinien być bliskim krewnym podatnika ubiegającego się o odliczenie podatku od nieruchomości przy zakupie mieszkania.

PRZYKŁAD 1. Sviridova P.I. nabył mieszkanie za 1453000 rubli. Z tej kwoty 453 tysiące to kapitał macierzyński. Tak więc Sviridova może ubiegać się o odliczenie nieruchomości tylko w wysokości swoich zasobów własnych w wysokości 1 miliona rubli (1 453 000 - 453 000).

Zgodnie z nowym ustawodawstwem każdy małżonek może otrzymać odliczenie podatku od nieruchomości w ramach kosztu mieszkania, ale nie więcej niż 2 miliony rubli za każdy. Jeśli na przykład mieszkanie zostało zakupione za 5 000 000 rubli, wówczas oboje małżonkowie mogą zwrócić podatek w wysokości 260 000 rubli, co daje łącznie 520 000 rubli na rodzinę.

Teraz wiele rodzin kupuje mieszkania dla swoich dzieci, oficjalnie rejestrując na nich mieszkania lub akcje. Do dorosłości rodzice mogą dokonywać potrąceń dla takich drobnych właścicieli w celu rozliczenia ich praw.

PRZYKŁAD 2Rodzina Sinelnikov kupiła mieszkanie za 3 miliony rubli i przeznaczyła w nim udział małego syna w wysokości 1/3. Udział dziecka pod względem wartości wynosi 1 milion rubli (3 000 000: 3). Jak w takim przypadku zrobić ulgę podatkową przy zakupie mieszkania?

Jeden z rodziców, powiedzmy, że jest to matka chłopca, pobiera odliczenie podatku od swojej części (1 000 000 rubli) i części jego syna (1 000 000 rubli) i otrzymuje zwrot podatku w wysokości 260 000 rubli. W ten sposób matka w pełni korzysta z prawa do odliczenia i nie będzie mogła w tej sprawie zwrócić się do organów podatkowych. Dziecko w tym przypadku nic nie traci, a po osiągnięciu wieku dorosłego będzie mogło otrzymać odliczenie za inne zakupione lub zbudowane mieszkanie.

Opiekunowie mogą zrobić dokładnie to samo - złożyć wniosek o ulgę podatkową dla swojego ucznia.

Za jakie wydatki mogę uzyskać ulgę podatkową na zakup mieszkania

Kod podatkowy wskazuje rodzaje wydatków, które są uwzględnione w kwocie odliczenia nieruchomości. Należą do nich faktycznie wydane fundusze:

 1. Do budowy mieszkania, budynku mieszkalnego, pokoju lub udziałów w nich.
 2. Aby kupić te same przedmioty.
 3. Do nabycia gruntu, na którym znajduje się zakupiony dom.
 4. Na zakup gruntu pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. W takim przypadku odliczenie można uzyskać dopiero po uruchomieniu wybudowanego domu. Oznacza to, że odliczenia nie można uzyskać osobno na działce: na niej musi znajdować się budynek mieszkalny.
 5. Od odsetek faktycznie zapłaconych bankowi za pożyczkę docelową. Może to być kredyt hipoteczny lub inny ukierunkowany kredyt mieszkaniowy. Prawo podatkowe dotyczące nieruchomości konsumpcyjnych nie ma zastosowania do pożyczek konsumpcyjnych.
 6. Do dekoracji i naprawy mieszkania otrzymanego w nieruchomości w kolejności wspólnej budowy. Aby kwoty te zostały uwzględnione w odliczeniu, umowa uczestnictwa i ustawa o przyjęciu i przeniesieniu muszą wskazywać, że mieszkanie zostało przekazane bez wykończenia.

Prawo określa rodzaje wydatków na budowę lub zakup mieszkania (z wyjątkiem głównej kwoty wydatków):

 • opracowanie szacunków projektowych,
 • zakup materiałów wykończeniowych i budowlanych,
 • ukończenie budynku,
 • podłączenie do komunikacji (gaz, woda, prąd),

Ile mogę uzyskać odliczenie przy zakupie mieszkania

Odliczenie podatku od nieruchomości na zakup lub budowę mieszkania można uzyskać w wysokości kosztów rzeczywistych, ale nie więcej niż 2 miliony rubli. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi raz w życiu i można go wykorzystać nie tylko w odniesieniu do jednego przedmiotu. Spójrzmy na przykład obliczania kwoty odliczenia podatkowego przy zakupie mieszkania.

PRZYKŁAD 3. Petrovskaya I.P. Kupiłem mieszkanie za 1 500 000 rubli w 2017 roku. Ma ona prawo do odliczenia podatku od nieruchomości na całą kwotę. W 2018 r.Irina Pietrowna nabywa udział w budynku mieszkalnym za 1 milion rubli. Obliczanie kwoty odliczenia podatku od nieruchomości dla dwóch obiektów:

 • wokół mieszkania: 1 500 000 rubli,
 • według udziału w budynku mieszkalnym: 500 000 rubli (2 000 000 - 1 500 000).

Oprócz podstawowych kosztów zakupu domu, podatnik może otrzymać odliczenie od całej kwoty odsetek faktycznie zapłaconych za pożyczkę bankową zaciągniętą na zakup mieszkania lub domu, ale nie więcej niż 3 000 000 rubli. Ale takie odliczenie dotyczy tylko jednej nieruchomości mieszkalnej.

PRZYKŁAD 4Svechnikov M.P. Kupiłem mieszkanie hipoteczne w 2017 r., Płacąc za to 4 000 000 rubli. Wysokość odsetek zapłaconych od kredytu hipotecznego wyniosła 2 400 000 rubli. Maxim Pavlovich w pełni zrealizował swoje prawo do odliczenia podatku od nieruchomości:

 • według kosztów podstawowych - 2 000 000 rubli,
 • na odsetki bankowe - 2400000 rubli.

Pozostałe odsetki od innego obiektu nie są przenoszone.

Istotą odliczenia podatku od nieruchomości na zakup mieszkania jest to, że państwo zwraca podatek zapłacony podatnikowi. Odliczenie w bieżącym roku zależy zatem całkowicie od kwoty zapłaconego podatku: nie można zwrócić tego, co nie istnieje.

PRZYKŁAD 5Kostina A.I. nabył mieszkanie w 2017 roku za 2 500 000 rubli. Pracodawca wstrzymał się ze swoim wynagrodzeniem i przekazał w tym roku do budżetu 54 600 rubli podatku dochodowego. Anna Igorevna ma prawo do odliczenia majątku w wysokości 2 000 000 rubli lub, innymi słowy, 260 000 rubli podatku (2 000 000 * 0,13) może zostać jej zwrócone.

Ale w 2017 roku będzie mogła otrzymać tylko 54 600 rubli - pieniądze, które trzymała w tym roku. Pozostała kwota nie „wypala się”, ale zostaje przeniesiona na następny rok (260 000 - 54 600 = 205 400). Jeśli w 2018 r. Nie będzie miała wystarczającego podatku do zwrotu, otrzyma w kolejnych latach. I tak dalej, aż do pełnej spłaty odliczenia.

W ten sam sposób spłacana jest kwota odliczenia z tytułu odsetek bankowych (3 000 000 * 0,13 = 390 000). Zwrot podatku odsetkowego rozpoczyna się po otrzymaniu pełnej kwoty kosztów podstawowych. Zwykle rozciąga się na kilka lat. Prawo nie ogranicza liczby lat, w których możliwe jest otrzymywanie sald potrąceń.

Ponadto można uzyskać odliczenie za mieszkanie zakupione wcześniej, jeżeli prawo do takiego odliczenia nie zostało zrealizowane. Tylko podatek zostanie zwrócony za ostatnie 3 lata, nic więcej.

Za pośrednictwem pracodawcy lub organu podatkowego - co jest lepsze?

Ilustrujemy cechy wyboru sposobu uzyskania odliczenia własności na przykładzie.

Przykład: Wasilij Iwanow w maju 2018 r. Kupił mieszkanie za 2 miliony rubli. i wyemitował własność. Wasilij jest oficjalnie zatrudniony, a jego pensja wynosi 50 tysięcy rubli. Od tej kwoty odejmuje się 6500 rubli miesięcznie. podatek dochodowy (Wasilij otrzymuje 43 500 rubli w swoje ręce). Teraz Wasilij staje przed wyborem: w jaki sposób lepiej otrzymać ulgę za zakup mieszkania.

Rozważ obie opcje.

Opcja 1 - odbiór za pośrednictwem urzędu skarbowego. W takim przypadku Wasilij czeka na początek 2019 r. I przesyła dokumenty do odliczenia do urzędu skarbowego. Po zakończeniu kontroli dokumentacji (do 3 miesięcy) organ podatkowy zwraca pieniądze w wysokości podatku zapłaconego za 2018 r. - 78 tysięcy rubli. (6500 rubli podatku miesięcznie x 12 miesięcy).

Aby otrzymać potrącenie za 2019 r., Wasilij odpowiednio czeka na początek 2020 r. I ponownie składa dokumenty do potrącenia (i tak dalej, aż potrącenie zostanie całkowicie wyczerpane).

Opcja 2 - Dotarcie do pracodawcy. Jeśli Wasilij zdecyduje się na potrącenie przez pracodawcę, w tym przypadku po otrzymaniu wyciągu z USR dla mieszkania, przesyła dokumenty do kontroli w celu potwierdzenia odliczenia. W ciągu 30 dni urząd skarbowy potwierdza swoje prawo do odliczenia. Basil przynosi powiadomienie z urzędu skarbowego i potrącenie dla pracodawcy w zakresie księgowości. Od miesiąca złożenia dokumentów (będzie to co najmniej czerwiec) Wasilij nie będzie pobierał podatku dochodowego. W rezultacie Wasilij otrzyma 50 tysięcy rubli. pod ręką (czyli 6500 rubli. Więcej niż zwykle).

Aby uniknąć potrącenia podatku w 2019 r., Wasilij na początku roku będzie musiał ponownie przedłożyć dokumenty organowi podatkowemu w celu potwierdzenia odliczenia.

Porównaj główne punkty i niuanse uzyskania odliczenia dla obu metod:

1. Liczba odwołań do urzędu skarbowego.

Bez względu na wybraną metodę, co roku, aby nadal otrzymywać odliczenia, aż do całkowitego wyczerpania, Vasily musi ponownie przedłożyć dokumenty do urzędu skarbowego:

- w celu zwrotu podatku zapłaconego za rok, jeżeli odliczenie podatku jest uzyskiwane za pośrednictwem podatku,

- w celu potwierdzenia prawa do odliczenia, jeśli odliczenie podatku zostanie uzyskane przez pracodawcę.

W ten sposób bez względu na wybraną metodę, będziesz musiał co roku przesyłać do urzędu skarbowego zestaw dokumentów do odliczenia.

2. Kwota zwrotu.

Wracając przez urząd skarbowy, Wasilij może zwrócić zapłacony podatek za cały rok kalendarzowy w wysokości 78 tysięcy rubli. Wracając przez pracodawcę, będzie on potrącany tylko od miesiąca powiadomienia od urzędu skarbowego do pracodawcy. W związku z tym Wasilij będzie mógł otrzymać potrącenie tylko od czerwca do grudnia (6,5 * 7 = 45,5 tys. Rubli). Tak więc, im później mieszkanie zostanie zakupione w ciągu roku, tym większa będzie „strata” po otrzymaniu potrącenia przez pracodawcę w pierwszym roku.

Wydawałoby się, że począwszy od drugiego roku ta różnica nie powinna już być. Niestety nie jest to do końca prawda. Zawiadomienie o potrąceniu przez pracodawcę jest ważne tylko przez jeden rok kalendarzowy. Możesz ubiegać się o dowód odliczenia w nowym roku nie wcześniej niż na początku tego roku. Po złożeniu dokumentów urząd skarbowy powiadomi Cię w ciągu 30 dni tylko o potwierdzeniu prawa do odliczenia w tym roku. W związku z tym, co najwyżej w lutym, będziesz mógł złożyć zawiadomienie i wniosek o potrącenie pracodawcy. Do tego czasu podatek dochodowy za pierwsze miesiące będzie już potrącany.

Wniosek: Zaletą odliczenia za pośrednictwem urzędu skarbowego jest to, że odliczenie jest zwracane podatnikowi przez cały rok kalendarzowy. Jest to szczególnie prawdziwe w pierwszym roku odliczenia, jeśli mieszkanie nie zostało zakupione na początku roku.

Uwaga: W 2017 r. Organy regulacyjne zmieniły swoje stanowisko, w związku z czym stało się możliwe otrzymywanie potrącenia od pracodawcy od początku roku, niezależnie od tego, kiedy zawiadomienie zostało otrzymane i złożone. Możesz zapoznać się z tymi informacjami w artykule: Od którego miesiąca PIT nie jest potrącany i czy jest możliwy zwrot podatku za poprzednie miesiące? W związku z tym obecnie obie metody uzyskania odliczenia są niejednoznaczne pod względem kwoty zwrotu.

3. Termin zwrotu.

Wracając za pośrednictwem pracodawcy od lipca 2018 r., Wasilij otrzyma zapłatę kwoty, która zwykle była potrącana w formie podatku dochodowego (to znaczy, że otrzyma 6,5 ​​tys. Rubli więcej). W przypadku urzędu skarbowego - zwrot nastąpi dopiero w 2019 r.

Jest to odliczenie plus od pracodawcy:Możesz zacząć otrzymywać odliczenie (czyli prawdziwe pieniądze) miesiąc po rejestracji mieszkania i nie czekać na koniec roku kalendarzowego. Chociaż istnieje kategoria osób, które wolą otrzymywać pełną kwotę na raz, niż otrzymywać na raty co miesiąc.

4. Komunikacja z rachunkowością.

Jeśli otrzymasz odliczenie za pośrednictwem urzędu skarbowego, musisz przesłać dokumenty tylko do urzędu skarbowego i nie musisz dodatkowo przesyłać dokumentów i skontaktować się z działem księgowym pracodawcy.

Faktem jest, że w rachunkowości nie zawsze z zadowoleniem przyjmują one odliczenia za ich pośrednictwem, ponieważ dla nich jest to dodatkowa praca. Małe firmy czasami nawet wprost odmawiają dokonania odliczenia (chociaż nie jest to legalne).

W ten sposób Zaletą odliczenia za pośrednictwem urzędu skarbowego jest to, że wszystko jest sporządzane i uzyskiwane w jednym miejscu - w urzędzie skarbowym, i nie są wymagane żadne dodatkowe czynności w postaci złożenia dokumentów do działu księgowości.

5. Złożoność przygotowania dokumentów.

Lista dokumentów, które należy przygotować i złożyć w urzędzie skarbowym dla obu metod, jest prawie taka sama, z jednym wyjątkiem. Jeśli otrzymasz potrącenie przez pracodawcę, nie musisz wypełniać i składać deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym w formie 3-osobowego podatku dochodowego. Jest to plus uzyskania potrącenia przez pracodawcę.

6. Zmiana pracy.

Jeśli Wasilij otrzyma odliczenie za pośrednictwem pracodawcy i jednocześnie zmieni pracę w ciągu roku, to do końca roku odliczenie nie będzie już mu udzielane (ponieważ zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych ponowne powiadomienie nie może zostać otrzymane w ciągu jednego roku kalendarzowego).

Jest to plus otrzymania odliczenia za pośrednictwem organu podatkowego: zmiana pracy nie wpływa na otrzymanie odliczenia i nie wymaga żadnych dodatkowych działań..

Jak uzyskać ulgę podatkową za mieszkanie

Jak uzyskać ulgę podatkową przy zakupie mieszkania? Prawo daje podatnikowi prawo wyboru metody uzyskania odliczenia podatku od nieruchomości na zakup lub budowę mieszkania:

 1. Za pośrednictwem organów podatkowych (przelew pieniędzy na konto bankowe).
 2. U pracodawcy (podatek dochodowy nie jest potrącany).

Zgodnie z pierwszą metodą procedura uzyskania ulgi podatkowej na zakup mieszkania jest następująca:

 • czekać do końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub budowa mieszkania,
 • zbierz wszystkie niezbędne dokumenty,
 • wypełnij zeznanie podatkowe w postaci 3-osobowego podatku dochodowego,
 • złożyć paczkę dokumentów w urzędzie skarbowym w miejscu rejestracji.

Kiedy mogę złożyć ulgę podatkową przy zakupie mieszkania? Prawo zezwala na składanie deklaracji przez cały rok kalendarzowy: nie określono konkretnych terminów. W interesie samego podatnika leży szybsze odliczenie: jeśli zrobisz to wcześniej, szybciej otrzymasz pieniądze.

Zgodnie z drugą metodą otrzymanie odliczenia podatkowego przy zakupie mieszkania jest wydawane w pracy i na to nie trzeba czekać do końca bieżącego roku. Po otrzymaniu dokumentów dotyczących prawa do własnego mieszkania konieczne jest niezwłoczne wydanie zeznania podatkowego podczas kontroli i przeniesienie go do miejsca pracy. Po otrzymaniu tego powiadomienia pracodawca wypłaci wynagrodzenie bez odliczeń podatkowych. Zatem podatek nie jest zwracany, ale nie potrącany.

Lista dokumentów do odliczenia

Deklaracja podatkowa jest wypełniana na podstawie podstawowych dokumentów na zasadzie: każda liczba i każdy fakt jest udokumentowany.

Pakiet dokumentów dotyczących uzyskania ulgi podatkowej od nieruchomości obejmuje:

 1. Wniosek podatnika osobistego o odliczenie i konto bankowe do przelewu pieniędzy.
 2. Kopia dowodu osobistego (paszport).
 3. Zaświadczenie o wynagrodzeniu z 2-osobowych podatków dochodowych.
 4. Wypełniony zeznanie podatkowe 3-NDFL.
 5. Dokumenty potwierdzające własność mieszkań.
 6. Dokument potwierdzający źródło pojawienia się nieruchomości mieszkalnej (umowa kupna i sprzedaży, certyfikat akceptacji dla wspólnej budowy).
 7. Dokumenty finansowe dotyczące pieniędzy wydanych na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej.
 8. Umowa pożyczki z bankiem, która stanowi, że pożyczka ma charakter celowy.
 9. Certyfikaty bankowe dotyczące odsetek zapłaconych od pożyczki.
 10. Akt urodzenia dziecka, jeżeli mieszkanie zostało zakupione na rzecz małoletnich dzieci.
 11. Dokument ustanawiający opiekę lub powiernictwo w przypadku nabycia nieruchomości mieszkalnych przez opiekunów i powierników na własność ich nieletnich uczniów.

1. Jakie odliczenia podatkowe są wymagane przy zakupie domu z hipoteką?

Jeśli nieruchomość jest kupowana na hipotece, wówczas oprócz odliczenia kosztu jej zakupu, pożyczkobiorca może otrzymać potrącenie kosztów spłaty odsetek od docelowej pożyczki.

Tak więc maksymalna kwota odliczenia (13%) w pierwszym przypadku wyniesie 260 tysięcy rubli, w drugim - 390 tysięcy rubli. W którym momencie powstaje prawo do skorzystania z odliczenia?

2. W którym momencie powstaje prawo do skorzystania z odliczenia?

Przy zakupie gotowego mieszkania - w momencie rejestracji własności.

Przy zakupie mieszkań w budowie - w momencie otrzymania świadectwa odbioru.

Nabywając działkę (udział) na podstawie IZHS, prawo do odliczenia przysługuje po otrzymaniu świadectwa własności budynku mieszkalnego.

Jak złożyć wniosek o odliczenie podatku od nieruchomości

Aby otrzymać ulgę podatkową przy zakupie nieruchomości, zeznanie podatkowe można złożyć w urzędzie skarbowym na kilka sposobów:

 1. Podczas osobistej wizyty w tej instytucji.
 2. Za pośrednictwem konta osobistego na oficjalnej stronie internetowej służby podatkowej.
 3. Wyślij pocztą.

Wszystkie trzy metody mają swoje zalety i wady.

Zwróć deklaracjęPlusyWady
Do urzędu skarbowego osobiścieMożliwe jest szybkie naprawienie błędów wykrytych przez inspektora, dodanie brakujących dokumentów.Tracenie czasu na podróż i czekanie w kolejce do inspektora.
W formie elektronicznej za pośrednictwem kontaWypełnianie deklaracji jest kontrolowane przez system strony, niektóre obliczenia są wykonywane automatycznie.Skany dokumentów powinny być wysokiej jakości i niezbyt „ciężkie”. Te warunki nie zawsze mogą być spełnione w domu.
Wyślij pocztąOszczędzaj czas wysyłki.Jeśli to możliwe, błędy lub brak niektórych dokumentów wymaga czasu na ich poprawienie.

Każdy podatnik wybiera metodę złożenia zeznania podatkowego, która mu najbardziej odpowiada, i decyduje, kiedy złożyć dokumenty do odliczenia podatku przy zakupie mieszkania.

Za jaki okres mogę uzyskać ulgę podatkową

Jak długo mogę uzyskać ulgę podatkową przy zakupie mieszkania? Przepisy art. 220 kodeksu podatkowego nie ograniczają czasu ubiegania się o odliczenie nieruchomości na zakup lub budowę mieszkania. Oznacza to, że nowicjusz, który kupił mieszkanie w 2016 r., Może złożyć wniosek o zwrot podatku za 5 lat lub dłużej. Ale musisz wiedzieć, że podatek zostanie mu zwrócony tylko za ostatnie trzy lata od daty leczenia.

PRZYKŁAD 6Ivana P.Yu. Kupiłem mieszkanie w 2016 roku. Jeśli sporządzi zeznanie podatkowe w 2020 r., Wówczas podatek zostanie mu zwrócony za 2019, 2018 i 2017 r.

Czy można uzyskać odliczenie za lata poprzedzające rok zakupu? Prawo zezwala na to tylko obywatelom pobierającym emerytury. Istnieje również ograniczenie: odliczenie można uzyskać za ostatnie trzy lata.

PRZYKŁAD 7Pavlov G.V. nabył mieszkanie w 2018 r. za 3 miliony rubli. Nie korzystałem wcześniej z odliczenia. W 2016 r. Złożył wniosek o emeryturę i zrezygnował z pracy. Z zaświadczenia o wynagrodzeniu 2-NDFL pokazuje, że pracodawca potrącał dochody Pawłowa i przekazał następujące kwoty podatku do budżetu:

 • za 2014 r. - 85 200 rubli,
 • za 2015 r. - 64500 rubli,
 • za 2016 r. - 35 800 rubli.

W 2017 roku Grigorij Wasiliewicz przestał pracować i nie otrzymał żadnego dochodu poza emeryturą.

Zgodnie z prawem ma on prawo do odliczenia 2 000 000 rubli lub 260 000 rubli zwrotu podatku. Ma on prawo do otrzymania tych pieniędzy na lata 2017, 2016 i 2015. Zatem z 260 tysięcy Grigorij Wasiliewicz otrzyma tylko 100 300 rubli (64 500 + 35 800): kwota podatku za 2014 r. Jest dla niego „utracona”. Jeśli Pawłow wznowi karierę, będzie mógł otrzymać resztę potrącenia w przyszłości.

Terminy weryfikacji deklaracji podatkowych

Organom podatkowym przysługuje prawo na 3 miesiące kalendarzowe na sprawdzenie deklaracji i dołączonej do niej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniach, niedokładności danych lub niekompletnego zestawu niezbędnych dokumentów, deklaracja jest zwracana właścicielowi, a okres weryfikacji rozpoczyna się od daty ponownego przesłania raportu. Dlatego ważne jest, aby poprawnie wypełnić deklarację.

Po zakończeniu kontroli dokumentacji inspekcja podatkowa przekazuje pieniądze na konto wnioskodawcy w ciągu 10 dni.

3. Jaka jest procedura korzystania z odliczenia?

Dopuszczalne jest odliczenie wydatków na zakup kilku nieruchomości (procedura obowiązuje od 2014 r. Do 2014 r. - tylko dla jednego obiektu).

Odliczenie podatkowe dotyczy tylko tych dochodów, od których podatek dochodowy od osób fizycznych został zapłacony w roku zakupu nieruchomości (wyjątkiem są emeryci i renciści, mogą ubiegać się o odliczenie za poprzednie trzy lata). Jeżeli jednak odliczenie nie zostanie w pełni wykorzystane w bieżącym okresie podatkowym, jego saldo można przenieść na kolejne okresy podatkowe.

4. Przykład obliczeniowy

Powiedzmy, że kupiłeś mieszkanie za 6 milionów rubli. Z tego wstępna spłata wynosi 3 miliony rubli, reszta (3 miliony rubli) to pożyczka hipoteczna na 10 lat w wysokości 11% rocznie. Odliczenie przewidziane na zakup mieszkania wyniesie 260 tysięcy rubli (od 2 milionów rubli), odliczenie od odsetek od kredytu hipotecznego - 255 tysięcy rubli (od 1,96 miliona rubli na 10 lat pożyczki).

Jeśli oficjalne wynagrodzenie wynosi 100 tysięcy rubli miesięcznie, wówczas kwota podatku (13%) płaconego państwu za rok wynosi 156 tysięcy rubli.

Obliczenia pokazują, że nawet kwotę odliczenia nieruchomości za zakup można uzyskać za około dwa lata.

5. Kiedy nie przyznaje się odliczenia?

 • jeśli mieszkanie jest opłacane przez pracodawcę, kapitał macierzyński, fundusze budżetowe,
 • jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z obywatelem współzależnym w stosunku do podatnika: małżonkiem, rodzicami (w tym rodzicami adopcyjnymi), dziećmi (w tym przysposobionymi), przyrodnimi braćmi i rodzeństwem, opiekunem (powiernikiem) i oddziałem) .

6. Co jeszcze warto wiedzieć

 • Jeżeli mieszkanie zostało zakupione na podstawie umowy zamiany za dopłatą, zachowane jest prawo do odliczenia nieruchomości.
 • Jeśli nieruchomość jest nabywana przez małżonków podczas małżeństwa, jest to ich wspólna własność, dlatego oboje małżonkowie mają prawo do odliczenia, w tym prawa do podziału na podstawie umowy (jeśli mieszkanie kosztuje 4,5 miliona rubli, wówczas każdy małżonek może otrzymać odliczenie od 2 milion, jeśli mieszkanie kosztuje 3 miliony rubli, odliczenie można podzielić na przykład w następujący sposób: jeden małżonek otrzyma odliczenie od 2 milionów, drugi od 1 miliona rubli).
 • Przy zakupie nieruchomości stanowiących wspólną własność wspólną przed 1 stycznia 2014 r. Kwota odliczenia jest dzielona między współwłaścicieli zgodnie z ich udziałem.

Od 2014 r. Każdy z właścicieli ma prawo do odliczenia podatku od nieruchomości w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 2 mln rubli.

7. Jaki jest najwygodniejszy sposób uzyskania odliczenia?

Wiele osób wie, że przy zakupie nieruchomości dana osoba ma prawo do odliczenia podatku, ale nie wszyscy wiedzą, że można ją wydać za pośrednictwem specjalnej usługi nalog.ru, której użytkowanie wyklucza wizytę podatkową.

Aby ubiegać się o odliczenie podatku na stronie internetowej Nalog.ru, musisz mieć dostęp do „Konta osobistego podatnika dla osób fizycznych”.

Możesz uzyskać do niego dostęp na jeden z trzech sposobów:

 • korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do Gosuslugi (tylko dla użytkowników, którzy osobiście złożyli wniosek o dane dostępu w jednej z lokalizacji operatorów ESIA - Unified Identification and Authentication System (urzędy pocztowe Rosji, MFC itp.),
 • za pomocą karty rejestracyjnej (dostępnej w Inspektoracie Federalnej Służby Podatkowej Rosji),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Jak złożyć zeznanie podatkowe i wniosek o odliczenie za pośrednictwem konta osobistego?

Wypełnij zeznanie podatkowe w formie 3-osobowego podatku dochodowego. Dane do wypełnienia można pobrać z działu księgowości w miejscu pracy (zamówić zaświadczenie o kwocie naliczonych i potrąconych podatków na dany rok).

Wypełnienie deklaracji odbywa się w kilku etapach: wskazane są dane osobowe podatnika, informacje o dochodach, a następnie informacje o planowanych potrąceniach.

Po wypełnieniu deklaracji i obliczeniu kwoty podatku do zwrotu z budżetu konieczne jest złożenie wniosku o zwrot do organu podatkowego. Wniosek powinien zawierać dane rachunku, na który zostanie przelana kwota potrącenia.

Wykaz dokumentów, które należy przesłać do kontroli w formie elektronicznej, należy dołączyć do wypełnionego zgłoszenia. Lista dokumentów obejmuje:

- dokumenty potwierdzające prawo do mieszkania,

- dokumenty płatnicze potwierdzające wydatki podatnika przy nabywaniu nieruchomości,

- dokumenty potwierdzające wypłatę odsetek od docelowej umowy kredytu lub umowy kredytu, umowy kredytu hipotecznego (odpowiednie informacje można uzyskać z banku),

- przy nabywaniu nieruchomości stanowiących wspólną własność wspólną, udostępnia się kopię aktu małżeństwa i oświadczenie o podziale wielkości odliczenia od podatku od nieruchomości między małżonkami.

Pełna lista dokumentów, które należy załączyć do deklaracji, można wyświetlić w portalu tutaj .

Deklaracja online, a także zeskanowane kopie dokumentów towarzyszących deklaracji muszą być podpisane podpisem elektronicznym i przesłane do podatku. Możesz utworzyć klucz niekwalifikowanego podpisu elektronicznego i uzyskać certyfikat klucza weryfikacyjnego ES tutaj na swoim koncie osobistym, klikając „Profil użytkownika”.

Czy można zastosować kombinowaną metodę odliczenia?

Wracając do sytuacji Wasilija, zauważamy, że nie musi on wybierać między dwiema metodami uzyskania odliczenia. Może korzystać z obu metod: od czerwca do grudnia 2018 r., Otrzymać odliczenie za pośrednictwem pracodawcy i zgodnie z wynikami roku, złożyć dokumenty (z 3-osobową deklaracją podatku dochodowego), aby otrzymać podatek odliczeń i zwrot za okres od stycznia do maja 2018 r., A także wszystkie dodatkowe dochód (na przykład w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin).

Tę opcję odliczenia twierdzi idealny: wszystkie pieniądze są zwracane w końcu i zaczynają być zwracane miesiąc po odliczeniu. Niestety ta metoda ma jeden znaczący i oczywisty minus: podwójna ilość wymaganej pracy - dwa razy w roku w celu przedłożenia dokumentów w urzędzie skarbowym oraz dodatkowo do dokumentów w dziale księgowym pracodawcy.

Wnioski

Podsumowując, podsumowując:

- najbardziej bezproblemową i gwarantującą maksymalny zwrot sposobem uzyskania odliczenia jest zwrot za pośrednictwem urzędu skarbowego zgodnie z wynikami roku kalendarzowego,

- dla tych, którzy nie chcą czekać do końca roku, ale chcą jak najszybciej zacząć otrzymywać zwrot potrącenia, - bardziej akceptowalny sposób zwrotu potrącenia przez pracodawcę.

Osobisty konsultant się wypełni
dla ciebie deklaracja za 3%
kwoty odliczenia

Obejrzyj wideo: ROI - zwrot z inwestycji najmu mieszkań. Ile można zarobić w skali roku? Najem na pokoje ROI 15%? (Kwiecień 2020).